Veřejná zakázka: Výstavba objektu pro projekt RICE

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000017
Id předchozího profilu ve VVZ: 60050446

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1103
Systémové číslo: P16V00001123
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 343885
Datum zahájení: 19.03.2013
Nabídku podat do: 18.06.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výstavba objektu pro projekt RICE
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Cílem této veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem veřejné zakázky, jejímž předmětem budou stavební práce spočívající ve výstavbě objektů pro projekt Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE), dodávka a montáže technologie (jedná se zejména, a nikoliv výlučně, o technologii halové laboratoře a zkušebny vysokonapěťové výkonové elektroniky a dopravní techniky) a vybavení nezbytných k provedení předmětu veřejné zakázky včetně vypracování a dodání veškeré nezbytné dokumentace, a to zejména realizační dokumentace Zhotovitele (RDZ), dokumentace skutečného provedení díla (DSPD), průvodní dokumentace (PD) a další dokumentace, a to za podmínek a v rozsahu stanovených v zadávací dokumentací a jejími přílohami, které tvoří její nedílnou součást.
Předmětem veřejné zakázky je stavba díla, tj. vybudování světově unikátní vědeckovýzkumné infrastruktury pro oblast Inteligentních průmyslových systémů, a dále dodávka a montáže vestavěné technologie a vybavení nezbytných k provedení předmětu veřejné zakázky v rozsahu a za podmínek stanovených zadávací dokumentací. Součástí předmětu této veřejné zakázky jsou i projekční práce, a to stavební i technologické práce.
Předmětem veřejné zakázky bude též bezplatný servis a údržba díla, a to po dobu dvaceti čtyř (24) měsíců ode dne podpisu protokolu o Předběžném převzetí Díla, vše dle podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.

Detailní specifikace předmětu plnění veřejné zakázky a závazků Zhotovitele je stanovena zejména v Přílohách č. 12 (Technické podmínky - požadavky na výkon a funkci díla ze dne 15. 3. 2013) a č. 7 (Závazný návrh Smlouvy) zadávací dokumentace.
Vyhlášení veřejné zakázky bylo dne 22.3.2013 odesláno k uveřejnění do Úředního věstníku Evropské unie.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 370 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Západočeská univerzita v Plzni
 • IČO: 49777513
 • Poštovní adresa:
  Univerzitní 2732/8
  30100 Plzeň

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Univerzitní 2732/8
306 14 Plzeň

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky