Veřejná zakázka: Zámek Nečtiny – rekonstrukce objektu – 1. etapa (II)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 2907
Systémové číslo VZ: P18V00000468
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 30.07.2018
Nabídku podat do: 05.09.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zámek Nečtiny – rekonstrukce objektu – 1. etapa (II)
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy 1. etapy uvnitř stávajícího objektu zámku Nečtiny (změna stavby). Objekt zámku Nečtiny je nemovitá kulturní památka zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem 35001/4 -1453. Celý areál má čp. 1 a čp. 37 a je umístěn na pozemku p.č. 37 a st. p.č. 22, 10, 64 v obci Nečtiny, k.ú. Hrad Nečtiny. Podrobný rozsah předmětu plnění je specifikován v projektové dokumentaci s názvem „Rekonstrukce zámku Nečtiny, výukové a ubytovací centrum ZČU - I. Etapa, Hrad Nečtiny 1, 331 63 Nečtiny, k.ú. Hrad Nečtiny“ pro změnu stavby před dokončením, zpracované Ing. arch. Tomášem Bernáškem – Ateliér KNO, se sídlem Nerudova 372, 432 01 Kadaň, v dubnu 2017, ve stupni (DPS) pro provedení stavby vč. aktualizovaného soupisu prací a výkazu výměr z 06/2018 a závazným návrhem smlouvy o dílo, který tvoří Přílohu č. 4 zadávací dokumentace. Předmět plnění musí být v souladu s podmínkami vydanými v závazném stanovisku od MěÚ Kralovice, ORR a ÚP – památková péče ze dne 2.7.2018 pod č.j. ORR/12345/2018, a v souladu s restaurátorskými záměry, které jsou nedílnou součástí přílohy č. 5 a 6 zadávací dokumentace. Konkrétně se jedná o tyto restautároské záměry:
• Předběžný restaurátorský průzkum a záměr vybraných interiérů objektu zámek Nečtiny, vypracoval ak. mal. Jaroslav Šindelář v květnu 2018;
• Restaurátrský záměr, dřevěné prvky - křídlo s kaplí, Zámek Nečtiny, vypracoval pan Vladimír Hrubý, za Atelier Artes Plzeň, z 12.2.2018;
• Vstupní restaurátorský záměr na obnovu kamenných architektonických prvků, vypracoval pan Karel Granát, z 5.3.2018.
Podrobně viz Zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 45 180 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Západočeská univerzita v Plzni
 • IČO: 49777513
 • Poštovní adresa:
  Univerzitní 2732/8
  30100 Plzeň

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Univerzitní 2732/8
306 14 Plzeň

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy