Formulář 09 - Zjednodušené oznámení o zakázce v rámci dynamického nákupního systému

Název formuláře Zjednodušené oznámení o zakázce v rámci dynamického nákupního systému
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7609011040728Toto oznámení je upraveno:
směrnicí 2004/18/ES
směrnicí 2004/17/ES (Veřejné služby)

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL/ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTO/MÍSTA
Úřední název:
Západočeská univerzita v Plzni
Identifikační číslo:
49777513
Poštovní adresa:
Univerzitní 2732/8
Obec:
Plzeň - město
PSČ:
306 14
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Tel.:
+420 377631369
K rukám:
Mgr. Martin Šlapák
       
E-mail:
mslapak@ps.zcu.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele/zadavatele (URL):
https://zcu.cz
Internetová adresa, na které lze získat dokumenty k zakázce a/nebo další dokumenty (URL):
https://zakazky.zcu.cz
Elektronický přístup k informacím (URL):
https://zakazky.zcu.cz/vz00000965
Elektronické podání nabídek a žádostí o účast (URL):
https://zakazky.zcu.cz/vz00000965
I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE (v případě oznámení zveřejněného veřejným zadavatelem)
 
 
I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI
(v případě oznámení zveřejněného veřejným zadavatelem)
(v případě oznámení zveřejněného zadavatelem)
 
I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ / ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel / zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů / zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích / zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II: PŘEDMĚT ZAKÁZKY

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM/ZADAVATELEM
AV technika (II.) 008-2016
II.2) DRUH ZAKÁZKY
II.3) STRUČNÝ POPIS ZAKÁZKY
dodávky audiovizuální techniky dle potřeb Zadavatele
II.4) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
32321000-9
 
Další předměty
 
 
 
 
II.5) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH KONKRÉTNÍ ZAKÁZKY
(je-li to relevantní, pouze číselné údaje)
Uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo
rozsah: mezi a
Měna:

ODDÍL IV: ŘÍZENÍ

IV.1) DRUH ŘÍZENÍ
IV.2.2) Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba
 
Pokud ano, (ve vhodných případech) uveďte další informace o elektronické dražbě:
IV.2) ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE
IV.2.1) Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem/zadavatelem (je-li to relevantní)
IV.2.2) Předchozí zveřejnění (oznámení o zakázce) obsahující více informací o dynamickém nákupním systému
Číslo oznámení v Úř. věst.: ze dne: (dd/mm/rrrr)
IV.2.3) Lhůta pro podávání předběžných nabídek na zakázku
Datum: 04/07/2016 (dd/mm/rrrr) Čas: 08:00 (hh:mm)
IV.2.4) Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být nabídky vypracovány
Jiné:

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
VI.2) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
Datum: 16/06/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh